FAQ & INFO

Contact info


Lauthaus Brands & Productions
Langeneikenstraat 21, 3582 Koersel-Beringen
Phone : +32(0)479 569 561
E-mail : [email protected]
BTW/VAT n° : BE 0544.926.303
 

FAQ


Wanneer wordt mijn bestelling geleverd ? / When will my order be delivered ?
- Gemiddeld 3-5 werkdagen na ontvangst van betaling / 3-5 working days on average after receipt of payment
 

Welke betaalwijzen zijn er ? / Which payment methods are there ?
- Bancontact
- iDEAL
- SofortBanking
- DIRECTebanking
- Belfius
- KBC/CBC
- Credit Card

(!) Wegens onderhoud zijn op dit ogenblik niet alle betaalwijzen beschikbaar.
 

Hoeveel bedragen de verzendingskosten ? /  How much are the shipping costs ?
- Gratis levering! Alle prijzen zijn inclusief verzendingskosten / Free shipping! All prices include shipping costs
 

Waar kan ik mijn webshop bestelling laten leveren ? / Where can I have my webshop order delivered ?
- België / Belgium
- Nederland / Netherlands
- Duitsland / Germany
- Frankrijk / France
- Luxemburg / Luxembourg
- Ander land ? Neem contact met ons op ! / Other country ? Contact us !
 

Retourneren / Returns
- Retourneren van fysieke producten is mogelijk binnen 7 dagen, zie Algemene Voorwaarden / Returns are possible within 7 days, see Terms and Conditions
- Retourneren van e-producten (downloads, digitale documenten of tools, ...) is niet mogelijk.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lauthaus Brands & Productions die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand.
1.2 Door het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Lauthaus Brands & Productions dit duidelijk vermelden.
2.2 Lauthaus Brands & Productions zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Lauthaus Brands & Productions niet.
2.3 Lauthaus Brands & Productions zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.
2.4 Lauthaus Brands & Productions is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Lauthaus Brands & Productions de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, mits het artikel geen maatwerk betreft, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen zeven dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument.
3.2 Maatwerkartikelen en abonnementen kunnen niet geretourneerd worden. Onder maatwerkartikelen wordt verstaan, artikelen die persoonlijk op maat gemaakt zijn.
3.3 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.
3.4 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Lauthaus Brands & Productions het aankoopbedrag binnen 30 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.
4.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Lauthaus Brands & Productions prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven of extreme schommelingen in vreemde valuta die voor Lauthaus Brands & Productions van belang zijn.
4.3 Betaling dient te geschieden op een door Lauthaus Brands & Productions aangeboden betaalwijze. Lauthaus Brands & Productions kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Lauthaus Brands & Productions is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Lauthaus Brands & Productions is bijgeschreven.
4.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Lauthaus Brands & Productions zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
4.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Lauthaus Brands & Productions gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering
5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Lauthaus Brands & Productions het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.
5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Lauthaus Brands & Productions niet aansprakelijk.
5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Lauthaus Brands & Productions zijn vermeld. Lauthaus Brands & Productions kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle door Lauthaus Brands & Productions geleverde producten of diensten blijven eigendom van Lauthaus Brands & Productions totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
7.1 Lauthaus Brands & Productions draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
7.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Lauthaus Brands & Productions daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Lauthaus Brands & Productions zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Lauthaus Brands & Productions
7.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

Reclames en aansprakelijkheid
8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Lauthaus Brands & Productions.
8.2 Lauthaus Brands & Productions zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen. 8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Lauthaus Brands & Productions daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Lauthaus Brands & Productions de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

Overmacht
9.1 Lauthaus Brands & Productions kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Lauthaus Brands & Productions heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.
9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op elke overeenkomst tussen Lauthaus Brands & Productions en de consument is het Belgisch recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
10.2 Lauthaus Brands & Productions en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2021 Lauthaus Brands & Productions | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?